Tvorba terénu - Podpora TWINMOTION

Podpora programu TWINMOTION 2022
Přejít na obsah
Tvorba terénu
Tvorba terénu začíná otevřením panelu knihoven a výběrem knihovny Vegetace a krajina. Po otevření knihovny pokračujeme otevřením knihovny Krajina, kde jsou pouze dvě položky, Rovina a Zvlněná krajina. Doporučuji začít s rovinou a tak položku Rovina přetáhneme do pracovní oblasti. Ještě je třeba změnit pozadí v panelu Settings (Nastavení), kde klepneme na povel Location a na dalším panelu na povel Background (Pozadí). Otevře se okno s několika obrázky pozadí, dva obrázky jsou vhodné jako pozadí krajiny, pro rovinu je vhodný pouze jeden. Po klepnutí do pracovní oblasti se ve spodním panelu objeví povely pro modelování terénu a pro doplňování materiálů i rostlin na terén.
Po klepnutí na povel Sculpt terrain (Modelovat terén) se pod pracovní oblastí doplní symboly jednotlivých povelů pro modelování terénu a spodní paneů obsahuje ikony pro nastavení všech povelů pro modelování terénu - průměr modelovacího nástroje, velikost aktivity modelovacího nástroje a výběr tvaru modelovacího nástroje.
Nástroj pro zdvih terénu
Nástroj pro snížení terénu
Nástroj pro vyhlazení terénu
Nástroj pro nepravidelné prohlubně směrem dolů
Nástroj pro erozi terénu směrem dolů
Nástroj pro doplnění vodorovné plochy v terénu
Prezentace modelování terénu
Při modelování terénu se nejvíce využívá povel pro zdvih terénu, vyhlazení terénu a doplnění plochy v terénu. V prezentaci modelování terénu je na základní rovinný terén doplněna krychle o velikosti 10 metrů z knihovny základních geometrických objektů, která bude sloužit jako názorné měřítko při modelování terénu. Výška plochy v terénu je dána pozicí kurzoru na terénu při stisknutí a držení pravého tlačitka myši při začítku tvorby v terénu. Pro plastické znázornění terénu je potřeba během tvorby terénu měnit pozici slunce pomocí panelu pro nastavení denního času.
Podpora programu TWINMOTION 2022
Návrat na obsah